Home > FAB > RTP

FAB > RTP

[SG20996] Mattson AST3000 RTP 

물품번호
20996
카테고리
FAB / RTP
날짜
2016-05-12 16:24:12
시리얼 넘버
98080459
생산년도
1998
웨이퍼 사이즈
12
구성
12" 2 x open cassettes, Rorze robot (RR711L1521-3A3-E11-1), Gas(NH3/O2/N2O)
가격
Please login and contact seller
등록자에게 문의하기
SurplusGLOBAL Korea Tel : 82-31-615-6800
회원가입하시면,
장비 담당자와 직접 연락하실 수 있습니다.