Home > FAB > PVD

FAB > PVD

[SG23834] AMAT ENDURA2 PVD 

다운로드
물품번호
23834
카테고리
FAB / PVD
날짜
2017-02-21 18:53:21
시리얼 넘버
SAP515-4
생산년도
2009
웨이퍼 사이즈
12
구성
Chamber only, Part chamber,CTI On board Cryo
가격
Please login and contact seller
등록자에게 문의하기
SurplusGLOBAL Korea Tel : 82-31-615-6800
회원가입하시면,
장비 담당자와 직접 연락하실 수 있습니다.