Home > FAB > CVD

FAB > CVD

[SG23903] Novellus C2 Dual Speed Shrink HDP 

물품번호
23903
카테고리
FAB / CVD
날짜
2016-05-11 16:31:11
시리얼 넘버
C25857
생산년도
2000
웨이퍼 사이즈
8
구성
2 X PM(HF_RFG5500,LF_PDX5000,TMP_Leybold Mag2200), Shuttle type, TM Robot_Mag7
가격
Please login and contact seller
등록자에게 문의하기
SurplusGLOBAL Korea Tel : 82-31-615-6800
회원가입하시면,
장비 담당자와 직접 연락하실 수 있습니다.