Home > FAB > PVD

FAB > PVD

[SG28437] AMAT Endura CL PVD Chamber 

물품번호
28437
카테고리
FAB / PVD
날짜
2016-05-04 16:38:04
시리얼 넘버
317414
웨이퍼 사이즈
12
구성
Chamber Only 101 HTR, Cryo
가격
Please login and contact seller
등록자에게 문의하기
SurplusGLOBAL Korea Tel : 82-31-615-6800
회원가입하시면,
장비 담당자와 직접 연락하실 수 있습니다.