Home > FAB > PVD

FAB > PVD

[SG28548] Ulvac Entron EX TSV Bump UBM 

물품번호
28548
카테고리
FAB / PVD
날짜
2017-03-27 17:38:27
시리얼 넘버
ME05-4506
생산년도
2006
웨이퍼 사이즈
12
구성
2 x Degas Ch', 6 x Process Ch', Ulvac_C30PZ Compressor, Innotech_Chiller
가격
Please login and contact seller
등록자에게 문의하기
SurplusGLOBAL Korea Tel : 82-31-615-6800
회원가입하시면,
장비 담당자와 직접 연락하실 수 있습니다.